Kalyanamalai SUN TV Program - Chennai
Date: December 10, 2017 Place: Sri Krishna Gana Sabha, T Nagar Chennai.