Mega Community Meet, T.Nagar, Chennai
Date: Jan 27, 2013 Place: Sri Ramakrishna Mission school, T.Nagar, Chennai